Yhdistyksen säännöt

Lohjan urheilusukeltajat ry

 

Yhdistys on perustettu 25.1.1976
Yhdistysrekisteritunnus: 129637
Y-tunnus: 1016453-5

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lohjan urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Lohja.

 

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on urheilusukellustaidon ja -tekniikan ja erilaisten vedenalaisten
toimintamuotojen kehittäminen, jäsenten uima- ja hengenpelastustaidon kohottaminen, sekä
vedenalaisen luonnon ja esineiden vaaliminen.


Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- toimeenpanemalla jäsenilleen sukelluskoulutusta, valistustilaisuuksia, juhlia, harjoitustilaisuuksia, retkiä, näytöksiä ja kilpailuja
- kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa
viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti pyrkien urheilusukelluksen
kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen sekä muiden
vastaavanlaisten edellytysten luomiseen
- harjoittamalla julkaisutoimintaa
- ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
- toimeenpanemalla asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys noudattaa toiminnassaan tasa-arvoisuus periaatetta.

 

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä, puhdasmaineinen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka suorittaa syyskokouksen kutakin vuotta varten erikseen määräämän liittymismaksun ja jäsenmaksun ja noudattaa yhdistyksen sekä Sukeltajaliitto ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henkilöitä, jotka erityisen huomattavalla tavalla ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja sen tulee saada 2/3 annetuista äänistä.

Kannatusjäseniksi voi hallitus ottaa henkilöitä, jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen vuosittain määräämän vuosittaisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun.

Nuorisojäseniksi voi hallitus hyväksyä 15 vuotta nuorempiakin henkilöitä, mutta heillä ei ole äänioikeutta, eivätkä he voi toimia yhdistyksen toimihenkilöinä.

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen jos hän:
- laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen
- toimii seuran sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii Sukeltajaliitto ry:n tarkoitusperien vastaisesti

Erottamispäätöksestä on erotettu jäsen oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä 14 vuorokauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, kirjallisen valituksen hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

 

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta työttömyyden, sairauden yms erityisen syyn vuoksi. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuvelvollisuudesta.

 

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolme (3) -kuusi (6) jäsentä.

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti.

Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä erityisesti on:
- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
- johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa
- pitää jäsenluetteloa
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
- laatia ja esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
- laatia ja esittää vuosikokoukselle vahvistettavaksi yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
- toimittaa tarpeelliset tiedot yhdistyksen jäsenille
- hyväksyä ja erottaa jäsenet
- päättää yhdistyksen ansiomerkkien ym. myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
- ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
- luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkistettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
- hoitaa muut esille tulevat yhdistyksen asiat
- nimetä tarpeellisiksi katsomansa jaokset valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä.

Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja luetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa ja hyväksytään vahvistetuksi tai korjataan kokouksessa tehtävällä päätöksellä.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun
hallituksenjäsenen kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden. Nimenkirjoittajien
on oltava täysi-ikäisiä.

 

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

 

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous, joka pidetään tammi-, maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään syys-, lokakuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Ehdotukset yhdistyksen kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava kirjallisena hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

 

10§

Päätökset yhdistyksen kokouksessa

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty.

Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu edustaja niin vaatii.

Äänestyksessä on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä jokaisella kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen on sallittua, kuitenkin siten, että yhdellä henkilöllä on vain yksi valtakirja. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Äänestyksessä voittaa äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa tasatuloksen sattuessa ratkaisee arpa.

 

 

11§

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta toimittamalla kutsu jokaiselle jäsenelle sähköpostilla tai kirjeitse.

 

12§

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.
6. Hyväksytään kokouksen esityslista.
7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.
9. Valitaan edustajat Sukeltajaliitto ry:n kevätkokoukseen.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Päätetään kokous

 

13§

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.
6. Hyväksytään kokouksen esityslista
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
8. Päätetään liittymismaksusta sekä seuraavan vuoden jäsenmaksusta ja sen maksamisajankohdasta.
9. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana.
11. Valitaan hallituksen jäsenet.
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.
13. Valitaan edustajat Sukeltajaliitto ry:n syyskokoukseen.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
15. Päätetään kokous.

 

14§

Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle, joka jättää asian yhdistyksen kahden perättäisen vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävän kokouksen ratkaistavaksi. Kummassakin yhdistyksen kokouksessa esityksen on saatava vähintään 2/3 ääntenenemmistön tullakseen hyväksytyksi. Jälkimmäisessä yhdistyksen kokouksessa äänestetään ainoastaan esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Muu keskustelu asiasta suoritetaan ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa.

 

 

15§

Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintäin kolmen viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa sillä tavalla ja samalla äänten enemmistöllä kuin edellisessä pykälässä määrätään.

Jos yhdistys puretaan luovutetaan kiinteä ja irtain omaisuus Sukeltajaliitto ry:lle tai jollekin muulle yhdistyksen tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

 

 

16§

Yhdistyslaki

Muuten noudatetaan, mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.